Minimalizace-Maximalizace Navigačního panelu
Přidal limlejn dne 05.02.2019 13:14
Public Sub Nav_Collapse()
On Error GoTo Error_Handler

'vyber jeden z následujících příkazů
DoCmd.SelectObject acModule, , True
'DoCmd.Minimize
'DoCmd.RunCommand acCmdWindowHide
'DoCmd.Maximize

Error_Handler_Exit:
On Error Resume Next
Exit Sub

Error_Handler:
MsgBox "The following error has occured" & vbCrLf & vbCrLf & _
"Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
"Error Source: Nav_Collapse" & vbCrLf & _
"Error Description: " & Err.Description & _
Switch(Erl = 0, "", Erl <> 0, vbCrLf & "Line No: " & Erl) _
, vbOKOnly + vbCritical, "An Error has Occured!"
Resume Error_Handler_Exit
End Sub